SHIKOKU MUCHUJIN : ENVIRONS DE KOTOHIRA ET DE ZENTSUJI

C'est là que nous allons aujourd'hui.